Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost VULKAN – Medical, a.s. je připravena být důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro všechny své klienty. To znamená, že se snaží, aby veškeré jednání bylo transparentní a v souladu s příslušnými zákony a předpisy, včetně poskytování aktuálních informací o shromažďování a používání osobních údajů našich klientů a zákazníků.

Doporučujeme zákazníkům přečíst si Prohlášení o ochraně osobních údajů a které, mimo jiné, konkrétně uvádí, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem. Toto Prohlášení také shrnuje práva, která v souvislosti s těmito údaji zákazníci a klienti společnosti VULKAN – Medical,a,s. mají.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto informujeme zákazníky o tom, jaké údaje (dále jen „osobní údaje“) shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti mají.

Typy shromažďovaných osobních údajů:

 1. kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;
 2. informace o vašem nákupu výrobků

Jak se osobní údaje shromažďují:

 • Přímo od zákazníka nebo od jeho zástupce při nákupu našeho zboží, při registraci do našeho e-shopu
 • od našich obchodníků;
 • od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů;
 • z veřejně dostupných zdrojů;

Samozřejmě se každý zákazník může rozhodnout, že společnosti VULKAN – Medical, a.s. některé typy osobních údajů neposkytne. Osobní údaje, které jsou poskytovány, mohou být také kombinovány s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budou používány nebo sdíleny pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které se shromažďují, mohou být anonymizovány (to znamená, že je nebude možné spojit s konkrétní osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Proč se osobní údaje ve společnosti VULKAN – Medical, a.s. zpracovávají a na jakém právním základě je tak konáno

Osobní údaje zákazníka mohou být požívána pro následující účely (dále jen „účely zpracování“):

Souhlas

Pokud je zpracování založeno na souhlasu zákazníka, má tento právo jej kdykoliv odvolat. Odvolání v souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s tímto souhlasem předtím, než jej zákazník odvolal.

Údaje, které jsou sdíleny

Pro účely zpracování uvedené výše mohou být osobní údaje poskytnuty nebo sděleny:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí;
 • při uplatňování našich podmínek a ujednání; nebo
 • k ochraně práv naší společnosti.

Pokud by společnost VULKAN – Medical,a.s. předávala osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala tyto osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí budou dány.

Možnosti volby ve vztahu k marketingu a informacím

Každý zákazník má právo určité možnosti volby, pokud jde o to, jakým způsobem jsou používány a sdíleny osobní údaje pro marketingové a podobné účely. Společnost VULKAN – Medical,a.s. může, se souhlasem, zasílat informace o výrobcích a akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky.

Tam, kde to vyžaduje zákon, bude vyžádán předchozí souhlas. Souhlas pro marketingové účely může být kdykoliv odvolán. Může být například zrušeno zasílání zpráv. I přesto, že bude zvolena možnost zakázat zasílání marketingových sdělení, mohou být osobní údaje používány pro ostatní účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jako například ke komunikaci pro administrativní či transakční účely v rámci smluvního vztahu nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy.

Práva podle právních předpisů EU/EHP

Pokud se zákazník nachází v EU/EHP nebo pokud jsou osobní údaje jinak zpracovávány subjektem VULKAN – Medical,a.s. v rámci EU/EHP, má zákazník následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2. právo na opravu svých osobních údajů;
 3. právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 5. právo vyžádat si, aby byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán subjektu údajů nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 6. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; a
 7. právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost VULKAN – Medical,a.s. provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelům, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Jak kontaktovat správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost VULKAN – Medical, a.s.

Pokud si zákazník přeje uplatnit svá práva subjektu údajů nebo pokud má jakékoliv jiné dotazy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, podává svoji žádost na gdpr@vulkamedical.cz.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Účely zpracováníTyp(y) osobních údajůPrávní základ
V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částíTypy osobních údajů pod body A, BOprávněný zájem zlepšit a/nebo umožnit zamýšlenou či skutečnou reorganizaci, fúzi, akvizici, prodej, společný podnik, postoupení nebo jiné nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí
Zasílání marketingových sděleníKontaktní údaje (typ osobních údajů pod body A a B výše)Souhlas s prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo oprávněný zájem na takovém prodeji
Zákonné důvody (státní správa, účetnictví)Některé osobní údaje pod body APro účely zákonných povinností
Poskytování výrobků, které si zákazník vyžádalTypy osobních údajů pod body APlnění smlouvy
Podávání administrativních oznámení, Prohlášení o shodě k zakoupenému zbožíTypy osobních údajů pod body APlnění smlouvy
Řešení reklamací a stížnostíTypy osobních údajů pod body A, BPlnění smlouvy
Komunikace o nakupovaných výrobcích a podobné činnosti týkající se zákaznické podporyTypy osobních údajů pod body A, BPlnění smlouvy a jiný oprávněný účel, například průběžné informování o výrobcích a službách

Máte zájem o naše produkty? Volejte +420 482 313 595 +420 482 313 389

Poptávka